História a profil firmy

CONSULTA, v.o.s. je jednou z najstarších právnych kancelárii pôsobiacich na Slovensku vo forme obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje právne služby nepretržite od roku 1992. Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária a následne po zrušení komory komerčných právnikov sa pretransformovala na advokátsku kanceláriu. Komerčno-právny charakter si však CONSULTA, v.o.s. zachovala po celý čas svojej existencie a aj v súčasnosti sa zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Právne služby

Základným zameraním našej advokátskej kancelárie s bohatými skúsenosťami je najmä oblasť obchodného a občianskeho práva. V rámci obchodného práva poskytujeme právne služby v celom rozsahu jeho odvetví. Významnou špecializáciou je oblasť práva cenných papierov s osobitným dôrazom na zmenkové právo.

V oblasti občianskeho práva sa zameriavame na všetky jeho pododvetvia vrátane autorského, pracovného a rodinného práva a práva ochrany osobnosti. Osobitným zameraním našej kancelárie pre odvetvie občianskeho práva sú aj otázky práva k nehnuteľnostiam vrátane právneho režimu bytov a nebytových priestorov ako aj otázky reštitúcií majetku.

V oblasti správneho práva máme dlhodobé skúsenosti najmä v oblasti energetiky a stavebného práva.

Právne služby poskytuje naša advokátska kancelária jednak formou právneho poradenstva ako aj formou právneho zastupovania pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci. V rámci právneho poradenstva je to najmä vypracovanie odborných stanovísk a právnych analýz, vypracovanie zmlúv a iných listinných dokumentov a realizácia právnych auditov.

Klienti

Právne služby poskytujeme pre slovenských aj zahraničných klientov, ktorý môžu byť fyzické aj právnické osoby, predovšetkým v oblasti obchodu a podnikania. Právne služby však poskytujeme aj pre klientov, ktorí nie sú podnikateľmi.